Notiser 501Harry Axelson Iohnsons fond för rättsvetenskaplig forskning. Fondens tillgångar uppgick vid slutet av år 1971 till 111 184: 83. Därav var 15 000: — placerade i statsobligationer, 85 934: — i aktier och 10 250: 83 i bank. Nettoavkastningen under år 1971 uppgick till 5 160: 68. Från fonden utdelades under året 4 850: —.
    Ansökan om bidrag från fonden ställs till fondens direktion, adress Svensk Juristtidning, St. Nygatan 2 AIV, 111 27 Stockholm. Ang. fondens ändamål se SvJT 1919 s. 401.

H. D-s.

Emil Heijnes Stiftelse för rättsvetenskaplig forskning. Ansökningar om anslag från stiftelsen avseende innevarande års utdelning bör före den 1 oktober 1972 insändas till stiftelsens sekreterare, advokat Lennart Reuterwall, Sveriges Advokatsamfund, Kammakargatan 10, 111 40 Stockholm.

 

Svensk avdelning av International Law Association avhöll sitt ordinarie årsmöte i Stockholm d. 9 nov. 1971. Efter genomgång av stadgeenliga ärenden följde ett föredrag av presidenten Sture Petrén över ämnet "Haagdomstolens framtidsperspektiv", som föranledde en engagerad diskussion.
    Vid val av styrelseledamöter omvaldes samtliga, varför styrelsens sammansättning blev följande: adv. Bertil Ahrnborg, adv. Nils Berglund, utrikesrådet Hans Blix, prof. Hilding Eek, prof. Jan Hellner, prof. Lars Hjerner, skeppsredaren Emanuel Högberg, utrikesrådet Love Kellberg, hovrättspresidenten Gunnar Lagergren, dir. Alvar Lindencrona, prof. Håkan Nial, adv. Claes Palme, presidenten Sture Petrén, hovrättspresidenten Sten Rudholm och landshövdingen Gunnar von Sydow. Ordf. är presidenten Petrén och v. ordf. adv. Palme. Föreningens sekr. och kassaförv. är adv. Klas G. Kleberg.
    Föreningen hade vid årsskiftet 140 medlemmar.

 

Svensk Förening för Internationell Sjörätt höll sitt ordinarie årsmöte d. 29 april 1971 i Göteborg. Sjösäkerhetsdirektören Göran Steen, sjöfartsverket, höll därvid ett anförande under rubriken "Oljeskydd ombord m. m.". Vidare följde ett föredrag av rättschefen Ulf K. Nordenson, justitiedepartementet, under rubriken "Oljeskador — vem skall betala och hur?".
    Beträffande föreningens verksamhet i övrigt under året må nämnas att föreningen utarbetat och avgivit yttrande över den vid en diplomatisk konferens i Bryssel 1969 antagna "International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage".
    Föreningens styrelse utgöres av presidenten Sture Petrén, ordf., justitierådet Erik Hagbergh, v. ordf., dispachören Kaj Pineus, hedersordf., assuransdir. Niklas Kihlbom, dir. Torsten Andersson, dir. jur. dr Nils Grenander, hovrättsrådet Allan Björklund, adv. Claës Palme, hovrättspresidenten Sten Rudholm, prof. Kurt Grönfors, dir. Per Erik Hedborg, dir. Rainer Hornborg, dir. Lorenz Zetterman, adv. Lennart Hagberg, rådmannen Mats Hilding och rättschefen Ulf Nordenson. Sekr. och kassaförv. är adv. Palme.
    Föreningen hade vid årsskiftet 125 medlemmar.

 

Nordisk förening för rättssociologi har till syfte att främja rättssociologisk forskning och undervisning.
    Styrelsen bestod under 1971 av amanuensis, jur. lic. Britt-Mari Blegvad, ordf., amanuensis, cand. psyk. Berl Kutschinsky och fuldmægtig, cand. jur. Jørgen Jepsen, samtliga Danmark, jur. lic. Raimo Lahti och pol. kand. Risto Jaakkola, båda Finland, prof. dr. jur. Thor Vilhjalmsson, Island, trygdedommer Per Norseng och forskningsstipendiat, cand. psykol. Siri Næss, båda Norge, samt prof. P. O. Ekelöf och jur. dr Åke Saldeen, båda Sverige.
    Föreningen höll sin fjärde forskarkonferens i Åbo d. 20—22 aug. 1971 med deltagande av ungefär 60 av föreningens medlemmar. Som gäst deltog prof. Adam Podgorecki, Warszawa. Första dagen ägnades åt diskussioner om "juristens roll i samhället", andra dagen åt "fängelsestrejkerna" och "lagstiftningen och maktstrukturen" samt tredje dagen åt "den rättssociologiska forskningens betydelse för rättstillämpning och lagstiftning". En femte forskar-

 

502 Notiserkonferens planeras i Island sommaren 1973. Dessutom planeras en nordisk "summer school" med lärare bl. a. från USA.
    Vid slutet av 1971 hade föreningen 292 medlemmar. Av dessa var 80 svenskar. Ytterligare upplysningar om föreningens verksamhet kan erhållas genom dess sekreterare, cand. jur. Kirsten Gamst-Nielsen, Odinsgade 6, 5, 2200 Köpenhamn N.